Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid-West Zuid Holland, Zeeland

Data bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek

Met het bevolkingsonderzoek darmkanker kan (dikke)darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek wordt in opdracht van het ministerie van VWS en onder regie van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek uitgevoerd door vijf regionale screeningsorganisaties. Zij beheren specifieke data met betrekking tot deelname aan en resultaten van het bevolkingsonderzoek in een database genaamd: ScreenIT. Deze data zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Data-aanvragen bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek
Data die zijn verkregen rond het bevolkingsonderzoek darmkanker, zijn verkregen met publieke middelen. Daarom vinden het RIVM-CvB en de screeningsorganisaties dat deze data ook voor andere publieke belangen kunnen worden ingezet. Uiteraard met inachtneming van de geldende regels rond privacybescherming. Dit betekent dat data-aanvragen die betrekking hebben op de in ScreenIT geregistreerde data rond het bevolkingsonderzoek darmkanker, worden gehonoreerd zolang het gaat om niet-herleidbare data. Daarbij geldt, dat het doel van de aanvraag, moet passen binnen de doelstelling om een bijdrage te leveren aan verbetering van de organisatie van de gezondheidszorg, de patiëntbehandeling en/of kennis op het gebied van ziekte en gezondheid (etiologie, pathogenese, verschijnselen/symptomen, diagnose, screening, preventie, uitkomst of behandeling van ziekte).

NB. Bij het beschikbaar stellen van data wordt de privacywetgeving gevolgd. Data worden alleen geleverd wanneer ze niet herleidbaar zijn tot individuele personen, behandelaars of instellingen.

Data-aanvragen indienen
Als u gebruik wilt maken van data van het bevolkingsonderzoek darmkanker, volgt u voor het aanvragen hiervan de volgende stappen:

  1. U vult de geel gearceerde velden in van het formulier ‘Data-aanvraag bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek’. Klik hier om het formulier te downloaden.
    U stuurt het formulier per mail naar het RIVM-CvB, mailadres: cvb@rivm.nl.
  2. Als uw aanvraag aansluit bij de voor het leveren van data geformuleerde doelstelling, markeert het RIVM het formulier ‘voor gezien’ en stuurt het formulier binnen twee werkdagen aan u retour.
  3. U vult de rest van het formulier volledig in en ondertekent dit. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u, met een onderzoeksprotocol, per mail naar de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB): screenitdata@fsb-lbo.nl

De FSB behandelt uw aanvraag namens de vijf screeningsorganisaties.

Maximum aantal te honoreren data-aanvragen, behandeling op volgorde van binnenkomst
In verband met de beschikbare capaciteit kunnen wij per aanvraag-termijn een maximaal aantal aanvragen honoreren. Data-aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Het moment van ontvangst van de volledige aanvraag bij de FSB geldt als ijkmoment.

Procedure
Na ontvangst van uw data-aanvraag, controleren wij uw aanvraag eerst op volledigheid. Daarna wordt beoordeeld of uw aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en aan het geldende privacybeleid. U vindt de voorwaarden in het document ‘Aanvraagprocedure en voorwaarden data-aanvragen bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek’.
Op dat moment kan ook een kostenraming voor uw aanvraag gedaan worden.
Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een overeenkomst en een factuur voor de kosten van het leveren van de data.
Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst en betaling van de factuur wordt de gevraagde dataset geleverd via een beveiligde digitale omgeving.
De doorlooptijd van een data-aanvraag bedraagt gemiddeld acht weken.

Meer informatie?